Mapa sněhových oblastí (platná od řijna 2006)

Sněhová oblast I II III IV V VI VII VIII
kN/m2 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 >4.0
kg/m2 70 100 150 200 250 300 400 >480
Tato mapa sněhových oblastí je přílohou ČSN EN 1991-1-3/Z1, která určuje normové zatížení stavby sněhem.
Pokud byla Vaše stavba projektována dříve než v roce 2007 je pravděpodobně navržena podle "staré" normy ČSN 73 00 35. Mapa sněhových oblastí podle normy ČSN 73 00 35 platné do listopadu 2006.
Většina ČR se nachází v 1-4. oblasti, kde je charakteristická hodnota zatížení sněhem od 0,7-2,0 kPa. V 8. oblasti určuje zatížení sněhem příslušný Hydrometeorologický ústav.